Создать индивидуальный Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Инструкция

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Objednatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Objednatel“)
a
Výkonným umělcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Umělec“ nebo též „Výkonný umělec“)
( Objednatel a Umělec dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Vymezení pojmů
1.1
Uměleckým výkonem“ se pro účely této Smlouvy rozumí ve smyslu § 67 autorského zákona výkon .
1.2
Činnost Umělce podle této Smlouvy spočívá v podílení se na vytvoření Díla. „Dílem“ se pro účely této Smlouvy rozumí popis díla s názvem název díla.
1.3
Podrobnější identifikace Díla:
1.3.1
autor:
1.3.2
režie:
1.3.3
scénář:
1.3.4
výtvarník scény:
1.3.5
kostymér:
1.3.6
hudební doprovod/kapela/skupina:
, přičemž účelem vytvoření Uměleckého výkonu je jeho zařazení do Díla.
1.4
Uměleckým výkonem je tedy přesněji:
1.4.1
v rámci Díla nastudování a opakované vytváření (provádění, ztvárnění a realizace) herecké role označené
1.5
Šatnou“ se pro účely této Smlouvy rozumí místnost/prostor, která/který slouží zejména k převlékání. Šatna musí být čistá, osvětlená a uzamykatelná. Šatna bude vybavená elektrickou přípojkou na 220 V, věšákem, židlemi, stolem, zrcadlem .
1.6
Detailnější popis Uměleckého výkonu, technické požadavky a podmínky, za kterých se Umělec zavazuje provést Umělecký výkon, případně další podmínky, tvoří přílohu této Smlouvy.
2
Předmět smlouvy
2.1
Umělec se touto Smlouvou zavazuje vytvořit na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Umělecký výkon a Objednatel se zavazuje za Umělecký výkon zaplatit/platit Umělci odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3
Podmínky plnění
3.1
Umělec se zavazuje Umělecký výkon vytvořit podle svých nejlepších schopností a dovedností.
3.2
Místo provedení Uměleckého výkonu .
3.3
Termín provedení Uměleckého výkonu .
3.4
Umělec se zavazuje provést Umělecký výkon na předem sjednaném místě v předem domluveném termínu. Umělec se zavazuje dostavit se na sjednané místo ve stavu, který umožní provedení Uměleckého výkonu.
3.5
Nemůže-li se Umělec zúčastnit se závažných důvodů Uměleckého výkonu či zkoušek a jiných povinností souvisejících, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se rozumí důvody způsobené vyšší mocí a důvody, které Umělec nemohl předvídat ani jim zabránit, např. nemoc, úraz apod. Případnou nemoc musí doložit písemným potvrzením lékaře.
3.6
Umělec je povinen vytvořit Umělecký výkon ve spolupráci s případnými dalšími výkonnými umělci (budou-li součástí Díla) a autory Díla a na základě scénáře k Dílu dále a podle pokynů režiséra Díla a/nebo podle pokynů Objednatele.
3.7
Dílo bude vytvářeno od do . Umělec je povinen účastnit se vytváření Díla podle pokynů Objednatele, zejména je povinen se v Objednatelem sdělené časy dostavit na Objednatelem určené místo. Objednatel je povinen respektovat již existující závazky Umělce sdělené Objednateli při uzavření Smlouvy. Umělec je povinen odpovídajícím způsobem spolupracovat na vytváření Díla až do okamžiku dokončení Díla, i když budou překročeny výše uvedené termíny.
3.8
Umělec se zavazuje, že až do dokončení Uměleckého výkonu nezmění bez souhlasu Objednatele výrazným způsobem svůj vzhled.
3.9
Náklady na výrobu Díla hradí na vlastní účet Objednatel.
3.10
Objednatel se zavazuje zajistit pro Umělce samostatnou Šatnu.
4
Autorská práva
4.1
Umělec poskytuje Objednateli za následujících podmínek následující oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 občanského zákoníku (dále jako „Licence“):
4.1.1
právo užití Uměleckého výkonu Umělce a případně dalších zapojených osob na straně Umělce sdělováním Uměleckého výkonu veřejnosti jeho živým provozováním,
4.1.2
právo k zaznamenání Uměleckého výkonu na zvukový záznam,
4.1.3
právo k zaznamenání Uměleckého výkonu na zvukově obrazový záznam,
4.1.4
obrazový či zvukově obrazový záznam ani využití jmen, podobizen či jiných projevů osobní povahy Umělce nesmí sloužit pro jiné účely než pro přímou propagaci Uměleckého výkonu; taková propagace nesmí být přímou nebo nepřímou propagací třetí osoby ani jejích výrobků nebo služeb,
4.1.5
právo k zařazení Uměleckého výkonu do Díla,
4.1.6
Licence k užití Uměleckého výkonu se poskytuje jako výhradní,
4.1.7
Licence je poskytována na dobu Umělce k Uměleckému výkonu,
4.1.8
Licence je .
4.2
Součástí Licence jsou též následující oprávnění:
4.2.1
užít fotografie z natáčení Uměleckého výkonu a/nebo Díla v neomezeném rozsahu;
4.2.2
Umělecký výkon a/nebo Dílo zpracovat, upravit či jinak změnit a/nebo spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného;
4.2.3
opatřit Umělecký výkon a/nebo Dílo titulky a/nebo dabingem v cizím jazyce;
4.2.4
užít jen část Uměleckého výkonu a/nebo Díla nebo některé jeho části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku Uměleckého výkonu a/nebo Díla;
4.2.5
užít zvukový a/nebo zvukově obrazový materiál pořízený při natáčení Uměleckého výkonu a/nebo Díla pro účely dokumentu o vzniku Díla a neomezeně jej následně užít;
4.2.6
zařadit části Uměleckého výkonu a/nebo Díla do jiného audiovizuálního díla a užít je v jeho rámci v neomezeném rozsahu;
4.2.7
při televizním, internetovém či jiném způsobu vysílání Uměleckého výkonu a/nebo Díla jej přerušovat reklamou;
4.3
Objednatel povinen Licenci využít.
4.4
Objednatel oprávněn práva z Licence poskytnout podlicenčně (v neomezeném rozsahu co do počtu podlicencí) nebo postoupením Licence třetí osobě bez omezení, k čemuž tímto Umělec uděluje souhlas.
4.5
Umělec souhlasí se zveřejněním Uměleckého výkonu a/nebo Díla za podmínek této Smlouvy s tím, aby byl Umělecký výkon užit i bez uvedení jeho jména, nebo je-li to pro daný účel užití Díla obvyklé. Objednatel má však právo uvádět jméno Umělce v souvislosti s Dílem, uzná-li to za vhodné.
Chci sjednat
5
Odměna
5.1
Objednatel je povinen za provedení Uměleckého výkonu Umělci uhradit odměnu ve výši + slovy (dále jako „Odměna“).
5.2
Umělec má právo na Odměnu v plné výši i pokud Objednatel nevyužije plný rozsah služeb poskytovaných Umělcem a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
5.3
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny DPH.
Odměna má být zaplacena
6
Platební podmínky
6.1
Objednatel Umělci Odměnu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
6.2
Odměna je splatná .
6.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
7
Odstoupení od smlouvy
7.1
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Umělec poruší svou povinnost ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy.
7.2
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Umělec poruší svou povinnost ve smyslu odst. 3.8 této Smlouvy.
7.3
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
7.4
Umělec je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel využije Licenci v rozporu s touto Smlouvou či nad rámec této Smlouvy.
7.5
Umělec je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
7.6
Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že dosud nebylo započato plnění Smlouvy, a to nejpozději kalendářních dní před sjednaným termínem konání Uměleckého výkonu.
7.7
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
8
Smluvní pokuta
8.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny, se zavazuje Umělci zaplatit smluvní pokutu ve výši % denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
8.2
V případě, že Objednatel poruší některou svou v tomto odstavci výslovně vyjmenovanou povinnost, se zavazuje Umělci zaplatit smluvní pokutu:
Povinnost zaplatit smluvní pokutu platí za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností.
8.3
V případě, že Umělec poruší některou svou v tomto odstavci výslovně vyjmenovanou povinnost, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu:
8.3.1
ve výši + slovy pro porušení povinnosti ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy.
8.3.2
ve výši + slovy pro porušení povinnosti ve smyslu odst. 3.8 této Smlouvy.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu platí za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností.
9
Neodvratitelná událost
9.1
Tato Smlouva zaniká a Smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné vzájemné nároky v případě, že Uměleckému výkonu bude zabráněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vliv Smluvních stran, např. v důsledku přírodní katastrofy, epidemie, úředního zákazu, nemoci nebo úrazu Umělce, úmrtí v jeho rodině apod. Strana, na jejíž straně ona nepředvídatelná okolnost nastala, je povinna o tom bez odkladu informovat druhou Stranu, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
10
Rozhodné právo
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11
Závěrečná ustanovení
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Скрыть
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Система автоматически уведомит вас о приближении сроков

Получите этот документ в формате PDF и Word

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.