Создать индивидуальный Smlouvu o převodu podílu ve společnosti na míru

This template was prepared by: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Инструкция

  • Použijte, pokud potřebujete převést podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo akcie akciové společnosti.
  • Pokud chcete investora, který však nechce být zapsán v obchodním rejstříku, může se Vám hodit Smlouva o tichém společenství.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o převodu podílu ve společnosti

TATO SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Převodcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Převodce“)
a
Nabyvatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Nabyvatel“)
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Touto smlouvou se převádí podíl v(e)
1
Definice
Touto smlouvou se převádí
V této Smlouvě
Společnost“ znamená obchodní společnost obchodní firma, IČO: , se sídlem adresa.
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti %, kterému odpovídá vklad ve výši + slovy, druh podílu: .
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2
Předmět smlouvy
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
3
Kupní cena
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku + slovy (dále jako „Kupní cena“).
Kupní cena má být zaplacena
4
Platební podmínky
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část .
4.2
Kupní cena je splatná .
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpisem této Smlouvy předání Kupní ceny.
5
Odkládací podmínky
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění níže uvedených podmínek:
5.1.1
má povinnost popis podmínky;
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do , zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
7
Důvěrnost
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany,
(dále jen „Důvěrná informace“).
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
7.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
8
Smluvní pokuta
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
8.2
Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
9
Rozhodné právo
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
10
Závěrečná ustanovení
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Show More Скрыть
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Система автоматически уведомит вас о приближении сроков

Получите этот документ в формате PDF и Word

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.