Создать индивидуальный Rámcovou kupní smlouvu na míru

This template was prepared by: JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Инструкция

  • Pokud opakovaně dodáváte nebo odebíráte zboží. Vhodné zejména pro živnostníky.
  • V případě, že chcete jednorázově prodat věc, můžete použít Kupní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu; zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Rámcová kupní smlouva

TATO RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Prodávajícím je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Prodávající“)
a
Kupujícím je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Kupující“)
( Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Bude Zboží Prodávajícím upravováno dle přání zákazníka?
Zvolte ano například při prodeji reklamního zboží, tj. tehdy, když má prodávající na Zboží natisknout logo kupujícího.
Je Zboží dodáváno ve vratných obalech?
1
Předmět Smlouvy
1.1
Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Prodávajícího.
1.2
V této Smlouvě „Zboží“ znamená popis zboží.
1.3
V této Smlouvě „Obaly“ znamenají popis obalů a další předměty sloužící k zajištění Zboží během přepravy a skladování.
1.4
Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
1.5
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání Zboží, platební podmínky a jiné. Nebude-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto Rámcovou kupní smlouvou.
2
Objednávka
2.1
Kupující objednává Zboží objednávkou. Za písemnou formu se e-mail.
2.2
Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je
2.3
Kupující může písemně dodatečně sdělit Prodávajícímu seznam osob, které jsou oprávněny za něho činit objednávky.
2.4
Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
2.4.1
informaci, že se jedná o objednávku,
2.4.2
označení Kupujícího,
2.4.3
specifikaci Zboží,
2.4.4
požadované množství Zboží,
2.4.5
jednotkovou cenu Zboží,
2.4.6
způsob a místo dodání Zboží,
2.4.7
termín dodání Zboží,
2.4.8
jméno a příjmení zaměstnance Kupujícího pověřeného k přejímce Zboží a/nebo SPZ vozidla Kupujícího pro přejímky Zboží ze skladu Prodávajícího,
2.4.9
jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance Kupujícího či jiné osoby na straně Kupujícího, která objednávku vyhotovila,
(dále jako „Objednávka“).
2.5
Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
2.5.1
písemně na adresu ,
2.5.2
elektronicky na e-mailovou adresu ,
(dále jako „Doručení Objednávky“).
2.6
Prodávající potvrdí doručení Objednávky přijaté e-mailem krátkou e-mailovou zprávou, že Objednávka byla přijata a předána ke zpracování, které slouží jako důkaz o doručení Objednávky.
Proces vzniku dílčí kupní smlouvy
3
Vznik dílčí kupní smlouvy
3.1
Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky Prodávajícího.
3.2
Potvrdí-li Prodávající Objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že .
3.3
Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za Zboží považováno za protinávrh a nemá tedy za následek vznik dílčí kupní smlouvy.
3.4
Potvrzení Objednávky s jinou nepodstatnou změnou považováno za protinávrh a za splnění případných dalších podmínek nebrání vzniku dílčí kupní smlouvy již tímto Potvrzením.
3.5
V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle zasílaného Kupujícímu a platného v den Zboží.
3.6
Doručení písemností zasílaných e-mailem ve smyslu tohoto článku druhá strana potvrdí krátkou e-mailovou zprávou. Nebude-li toto potvrzení zasláno do počet dnů dnů od odeslání e-mailové zprávy, má se za to, že zpráva doručena.
Chcete stanovit podmínky dodání Zboží pomocí pravidel Incoterms?
4
Dodací podmínky
4.1
Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms .
4.2
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:
4.2.1
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o ,
4.2.2
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou, pokud se Zboží liší v barevném provedení, se může lišit maximálně o .
4.3
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží nad uvedenou toleranci.
4.4
Při dodávce Zboží do místa Kupujícího je Zboží dodáváno do počet dnů dnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy.
4.5
Veškeré dodávky se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě.
4.6
Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží je Dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list obsahuje nejméně tyto údaje:
4.6.1
obchodní firmu, IČ a sídlo resp. jméno, příjmení, IČ a místo podnikání Prodávajícího a Kupujícího;
4.6.2
datum dodání;
4.6.3
množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím;
4.6.4
množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím;
4.6.5
jméno, příjmení, pozici a podpis pověřeného zaměstnance Kupujícího, případně razítko Kupujícího.
4.7
Zástupcem Prodávajícího při přejímce Zboží je jméno.
4.8
Zástupcem Kupujícího oprávněným k přejímce v místě provozovny Kupujícího je jméno.
4.9
Zástupcem Kupujícího pro přejímku ve skladu Prodávajícího je jméno.
4.10
Prodávající může odmítnout Zboží vydat, dokud totožnost zástupce Kupujícího vhodným způsobem neověří.
4.11
Kupující je při přejímce povinen zkontrolovat množství Zboží. Pokud zjistí množstevní nedostatky Zboží, je povinen je vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu.
4.12
V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech Zboží a hmotností Zboží uvedené na dodacím listu je rozhodující . V takovém případě jsou zástupci Prodávajícího a Kupujícího povinni skutečnou hmotnost na dodacím listu vyznačit, předtištěný údaj na dodacím listě přeškrtnout a tuto změnu stvrdit svými podpisy.
4.13
Pokud není v dodacím listu uveden údaj o vrácených vratných obalech, má se za to, že žádné obaly vráceny nebyly.
4.14
Údaje o netto hmotnosti dodaného Zboží, počtu dodaných kusů Zboží, vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Kupujícího a Prodávajícího v dodacím listu jsou nesporným podkladem pro vyúčtování a fakturaci Kupní ceny.
5
Platební podmínky
5.1
Veškeré ceny se vždy rozumí v , pokud není výslovně uvedeno jinak.
5.2
Prodávající Kupní cenu vyúčtuje fakturou každou jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu, který potvrdila strana Kupující.
5.3
Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání Zboží.
5.4
Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
5.5
K cenám Zboží a služeb se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5.6
Vratné obaly jsou fakturovány společně se Zbožím.
5.7
Kupující může během kalendářního roku vrátit stejné množství a druh vratných obalů, které mu byly dodány. Vrácené obaly se zaúčtují formou dobropisu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající automaticky provede zápočet dobropisované částky za vrácené obaly proti příslušné části pohledávky za dodání Zboží a vratných obalů v nejbližší faktuře.
5.8
Splatnost faktury činí dnů a počítá se vždy od , a to i v případě nutnosti vystavení opravné nebo nové faktury.
6
Smluvní pokuta
6.1
V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží dle dohodnuté tolerance podle čl. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši z dohodnuté Kupní ceny. Kupující pro ten případ právo od předmětné Dílčí kupní smlouvy odstoupit.
6.2
V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s povinností dodat Zboží, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši z Kupní ceny za každý den prodlení až do splnění povinnosti řádně dodat Zboží.
6.3
V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s povinností zaplatit Kupní cenu, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši z Kupní ceny za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
6.4
Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7
Záruky, reklamace a vratky Zboží
7.1
Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
7.2
Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti dílčí kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle dílčí kupní smlouvy.
7.3
Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost časově vymezenou v souladu s příslušnými právními předpisy.
7.4
V případě, že výrobce příslušného Zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i Prodávající Kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje Prodávající Kupujícímu písemně, na základě požadavku Kupujícího.
7.5
Za zjevné vady se považují zejména:
7.5.1
vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití Zboží;
7.5.2
zjevné senzorické vady;
7.5.3
neodpovídající teplota Zboží při dodání (zejm. v případě dodání Zboží, které se rychle kazí);
7.6
S ohledem na povahu dodávaného Zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách:
7.6.1
zjevné vady Zboží musí být vytknuty .
7.6.2
Veškeré vratky musí být Prodávajícímu předem nahlášeny e-mailem nebo telefonicky, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
7.6.3
Vrácené Zboží musí splňovat následující náležitosti a musí být vráceno s následujícími doklady: popis dokladů.
7.6.4
Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vrácené Zboží, které nesplňuje Náležitosti vratky.
7.6.5
V případě, že vady dodaného Zboží budou reklamovány jiným způsobem než způsobem stanoveným v čl. 7 této Smlouvy, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad.
8
Trvání Smlouvy
8.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu , a to do .
Chcete automatické prodlužování této Smlouvy?
9
Automatické prodloužení
9.1
Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších , pokud alespoň jedna ze stran k poštovní přepravě a/nebo doručí , které je uvedeno v článku 8 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
10
Ostatní práva a povinnosti stran
10.1
Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle této Smlouvy činí % z dlužné částky .
10.2
Kupující se zavazuje dodržovat technické pokyny Prodávajícího ve vztahu ke Zboží a jeho použití, a umožnit tak Prodávajícímu kontrolu spolehlivosti Zboží.
10.3
Kupující se zavazuje vést evidenci reklamací Zboží, které provedou jeho odběratelé, tj. třetí osoby, jež zakoupily Zboží odebrané Kupujícím na základě této Smlouvy, a jím dále distribuované. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o přijatých reklamacích a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním svých zákazníků na případná rizika týkající se Zboží a jeho spolehlivosti, mimo jiné je vyzvat, aby se s rizikovým Zbožím dostavili za účelem jeho oprav k Prodávajícímu, nebo v souvislosti s realizací opatření na stažení Zboží, vznikne-li taková potřeba.
10.4
Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o poznatcích, stížnostech nebo sporech souvisejících se Zbožím.
10.5
Kupující se zavazuje, že nebude na Zboží provádět žádné úpravy s výjimkou takových úprav, ke kterým dá Prodávající předchozí písemný souhlas.
10.6
Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní či jiné tajemství Prodávajícího a o kterých se zaměstnanci Kupujícího dozví při výkonu služby. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
11
Rozhodné právo
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12
Závěrečná ustanovení
12.1
Tato Smlouva vylučuje jakékoli použití všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran.
12.2
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
12.3
Je-li v této Smlouvě určena lhůta podle dnů, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li výslovně uvedeno jinak.
12.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
12.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
12.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
12.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
12.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
12.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
12.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Show More Скрыть
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Система автоматически уведомит вас о приближении сроков

Получите этот документ в формате PDF и Word

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.